Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
MARATÓN ČÍTANIA 3. - 4. ROĆNíK

Maratón čítania sa uskutočnil 29.apríla 2014 od 13.00 hodiny do 15:00 hodiny.

Školská akcia prebehla formou súťaže. Žiaci 3.A a B triedy sa sústredili v do väčšej z miestností a využili dataprojektor. Žiaci 4. A a B triedy sa presunuli do jazykovej učebne, kde bola k dispozícii nová interaktívna tabuľa.

Pre obe triedy sme pripravili po 30 úloh, ktoré korešpondovali s preberaným učivom v jednotlivých ročníkoch. Otázky boli zostavené tak, aby sa v nich vystriedali všetky predmety od jazyka slovenského po matematiku, hudobnú výchovu až výtvarnú výchovu. Úlohy obsahovali niekoľko viet, ktoré žiaci museli pochopiť a po porade v skupine vybrali správnu možnosť odpovede z ponúkaných štyroch alternatív. Správnu odpoveď potom zaznamenali do odpoveďového hárka. Za správnu odpoveď im bolo pridelených 5 bodov, za nesprávnu mínus 2 body a za žiadnu odpoveď by dostali 0 bodov. Túto možnosť však nevyužila žiadna skupina.

Žiaci pracovali v skupinách. Každú novú úlohu vyvolaný žiak prečítal nahlas a v skupine sa dohodli na voľbe odpovede. Vedúci skupiny zdvihnutím ruky signalizoval vyriešenie úlohy, ktorá bola hneď bodovo ohodnotená a zapísaná na bočnú tabuľu na viditeľnom mieste. Takto žiaci mohli sledovať počet svojich získaných bodov, ale aj ostatných skupín.

Tešilo nás, že žiaci so záujmom a súťaživým nasadením vyriešili všetkých 30 úloh. Vzhľadom na to, že boli v jednej miestnosti obidve triedy, disciplína bola výborná. Žiaci si touto formou práce upevňovali schopnosť kooperácie, dohody a zoznámili sa s novým spôsobom práce testovania a zaznamenávania do odpoveďových hárkov.

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.