Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Projekty a aktivity

naspäť
MARATÓN ĆÍTANIA 1. - 2. ROĆNÍK

 

       Dňa 29. 4. 2014 sa uskutočnila v  ZŠ v Zlatých Klasoch v 1. a 2. ročníku súťaž zameraná na čitateľskú gramotnosť: „MARATÓN ČÍTANIA”

Deti plné s očakávania čakali na tento deň, nevedeli, čo na nich čaká, vedeli len to, že sa bude súťažiť a hrať, a to majú deti veľmi radi.

       Tí naši najmenší, žiaci prvých ročníkov, pracovali v skupinkách. Trieda 1. A pod vedením p. uč. Evy Danišovej a trieda 1.B pod vedením p. uč. Gabriely Horsik súťažili v triede 1. A. Počas celého súťaženia nám pomáhali p. vychovávateľka Katka Vlahyová a p. asistentka Simona Rigóová. Súťaženie začalo o 13.00 a trvalo do  15.00 hod.  Skupinky mali svoje mená, ktoré si deti vymysleli samy.

Skupinky:

 1. NINJA
 2. VIOLETTE
 3. BARBIE
 4. HVIEZDA
 5. MINI
 6. MORSKÉ PANNY
 7.  VIKI

Jednotlivé úlohy deti dostávali v obálkach, typu ako napr.

 • Rozhodni, ktoré slovné spojenie sa rýmuje.
 • Roztrieď na pravdu a nepravdu.
 • Usporiadaj mesiace v roku ako za sebou nasledujú.
 • Roztrieď na párne a nepárne čísla.
 • Vytvor zvieracie rodinky.
 • Usporiadaj dni v týždni.
 • Doplň do viet . ! ?
 • atď.

Otázky v jednotlivých obálkach boli zamerané nielen na slovenský jazyk a literatúru, ale aj na matematiku a prírodovedu. Deti si najprv mali vždy prečítať zadanie úlohy, keď zadaniu porozumeli, tak mohli začať riešiť úlohu. Žiaci sa mali popasovať aj s tým, aby pracovali disciplinovane, podľa pravidiel, inak im boli srthnuté body. Keď boli s úlohou hotoví, prihlásili sa a pridelil sa im určitý počet bodov. Vyvrcholením krásneho popoludnia bolo vyhodnotenie. Na záver boli body zrátané, súťaž vyhodnotená a deti boli odmenené diplomom a sladkým prekvapením. Žiaci na maratóne čítania pracovali veľmi usilovne a snaživo a súťaž sa im veľmi páčila. Podobným spôsobom hrali a súťažili aj žiaci 2. A a 2. B triedy pod vedením p. uč. Moniky Keszöczeovej a p. uč. Zuzany Kudličkovej. Výsleky obidvoch ročníkoch sú k nahliadnutiu na nástenke v budove školy 1.stupňa. Na záver niekoľko informácii z literatúry o čitateľskej gramotnosti:

 

Charakteristika čitateľskej gramotnosti

Je definovaná ako spôsobilosť porozumieť písanému textu, používať písaný text a premýšľať o ňom, je  to schopnosť porozumieť a používať napísané pre vlastné ciele a na ďalšie vzdelávanie.  Nie je to len schopnosť rýchlo a plynule čítať. Nie je spätá výlučne s vyučovaním slovenského jazyka a literatúry. Využíva sa aj pri ďalšom štúdiu ostatných predmetov.

Cieľom čitateľskej gramotnosti je  prostredníctvom schopnosti čítať porozumieť  rôznym druhom textov, dokázať spracovať aj také informácie z neznámeho textu, ktoré v ňom nie sú rozoznateľné na prvý pohľad, čítať aj „medzi riadkami“. Čitateľ musí preukázať detailné porozumenie textu a vyhľadať podstatné informácie.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti:

Čitateľská gramotnosť sa vyvíja, prechádza u žiakov podľa veku kvalitatívnymi zmenami.

Na 1. stupni ZŠ získa dieťa tri z kompetencií čitateľských zručností :

 • učenie sa čítať a písať  / 1. ročník /
 • plynulé čítanie  / 2. ročník /
 • porozumenie textu/ 3. ročník /

Veľa detí sa sústredí iba na techniku čítania, po prečítaní textu nedokážu odpovedať na otázky týkajúce sa obsahu prečítaného. Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov, preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti. Cieľom je: Nárast záujmu žiakov o čítanie, ich stimulácia k tvorivosti, k rozvoju prezentačných zručností, podnecovanie k vlastnej tvorbe. 

Vypracovala : Mgr. Gabriela Horsik

      V Zlatých Klasoch 02.05.2014 

 

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.