Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Aktuality

Aktuality | ZUŠ Františka Veselého v Stropkove

 

 

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

 

Zápis žiakov do prvého ročníka  bez žiakov

 

Riaditeľstvo ZŠ Hlavná 787/25, Zlaté Klasy oznamuje rodičom budúcich prvákov, že pôvodne plánovaný termín zápisu do prvého ročníka  (2. - 4. apríla) sa presúva na posledný aprílový víkend, teda v piatok 24. apríla a  sobotu 25. apríla 2020. Na zápis prídu rodičia bez detí. Treba priniesť kópiu rodného listu, občiansky preukaz rodiča, kartičku poistenca dieťaťa a 7,50€ na   súbor zošitov.

Prosíme , aby pri zápise použili rúška, jednorázové rukavice a vlastné pero.

 

piatok 24. apríla 14.oo - 18.oo h

sobota 25. apríla 8.00 - 12.00 h

Prihlášku k zápisu pre školský rok 2020/2021 môžete vyplniť aj elektronickou formou na:

 

 

Milí rodičia,

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dunajská Streda Vás informuje o zmenách ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ, v súvislosti s ktorými Vás môže zaujímať otázka posúdenia školskej spôsobilosti.

 

V dôsledku šírenia koronavírusu a prerušenej prevádzky škôl a školských zariadení bude zápis do 1. ročníka ZŠ prebiehať v termíne od 15.4. do 30.4. 2020 bez účasti detí.

Každé dieťa , ktoré do 31. 8. 2020 dovŕši 6. rok života, musí byť zapísané do 1. ročníka ZŠ.

V prípade pochybnosti rodiča o školskej spôsobilosti (zrelosti) dieťaťa ponúkame možnosť realizovať psychologické vyšetrenie za účelom odborného posúdenia školskej spôsobilosti.

Pokiaľ máte záujem o záškolenie dieťaťa, ktorý je mladší než 6 rokov, zákon predpisuje potrebu odborného vyjadrenia nášho zariadenia tiež.

 

Váš záujem nahláste na číslach:  0948/140 017, 0917/762 017 alebo na mailovej adrese  ppp.ds@stonline.sk

Termín realizácie vyšetrenia dohodneme osobne po obnovení prevádzky škôl a školských zariadení (aj  nášho centra).

 

 

 

 

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákonač. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samo štúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto

1. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

1.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

1.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

1.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

1.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

2. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,

3. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl,

4. ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. Ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

 

 

Vážení rodičia, žiaci, kolegyne a kolegovia,

 

na základe rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 12.3. 2020 sa prerušuje výučba na školách a školských zariadeniach v období od 16.3. do 27.3. 2020. Vyučovanie by teda malo pokračovať od 30.3. 2020. Podľa jej usmernenia: „riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy”. Keďže naša škola používa www.skola na webe, tak počas prerušenia vyučovania štúdium a samoštúdium bude pokračovať v elektronickej podobe na základe pokynov od vyučujúcich. V elektronickej žiackej knižke majú žiaci zapísané pokyny, domáce úlohy podľa rozvrhu. Zároveň odborník odporúča, aby si žiaci počas tohto obdobia vytvorili režim, v ktorom bude priestor na učenie, oddych, ale nejde o prázdniny v klasickom zmysle slova. A preto je potrebná seriózna príprava. Všetkých rodičov, žiakov i zamestnancov školy žiadam, aby pravidelne sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na stránke školy www.zszlateklasy.net a venovali pozornosť zasielaným informáciám cez www.skolanawebe. Dôrazne vás žiadam o dodržiavanie všetkých opatrení a prevencie pred šírením vírusu COVID-19.

Ďakujem!

                                                                                                 Mgr. Etela Farkašová, riad. ZŠ

 

 

 

Príspevok na stravovanie v ŠJ pri MŠI: 

Jednorázový príspevok na stravovanie vo výške 10€ sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie na účet ŠJ, alebo v hotovosti, a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Ak sa finančná záloha vyčerpá z dôvodu neodhlásených obedov, bude potrebné uhradiť znova 10€, keď rodič nedoplní zálohu, dieťa bude vyradené zo stravovania . Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20€ na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorázový na stravovanie (10€ ) vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške. Číslo účtu ŠJ pri MŠI: SK98 0900 0000 0051 4681 1837

 

VENUJTE NÁM

 

2 % Z DANE A PODPORTE NAŠU ŠKOLU!!!

 

Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Zlaté Klasy

Sídlo: Zlaté klasy Hlavná 787/25, 93039

DIČ: 2120214756

IČO: 501 70 449

Číslo účtu: SK 25 02 00 0000 0036 58595251

Ďakujeme!

 

 

 


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.